Všeobecné obchodní podmínky

pro vkládání inzerce do databáze portálu Realingo.cz ( dále jen „Podmínky“)

1. Obecná ustanovení

 1. Provozovatelem portálu Realingo.cz (dále jen „R-portál“) je společnost Avalar s.r.o., IČO 01441281, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28453 (dále jen „Provozovatel“). R-portál je dostupný na adrese www.realingo.cz.
 2. Provozovatel umožňuje vkládat a editovat data přes uživatelské rozhraní „Správa inzerce“. Správa inzerce je zabezpečený prostor přístupný přes údaje zadané při registraci (e-mail, heslo).
 3. „Inzerent“ je fyzická osoba, fyzická osoba podnikající či právnická osoba, která vkládá na R-portál inzeráty z oblasti nabídky či poptávky nemovitostí a založí si účet na R-portálu přes Správu inzerce. Fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba podnikají na realitním trhu pod vlastním identifikačním číslem (IČO) a aktivně zprostředkovávají prodej či pronájem nemovitostí na základě smluvního vztahu s majitelem nemovitosti.
 4. Inzerent souhlasí, že jím zveřejněná inzerce prostřednictvím R-portálu je přístupná všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet a dále souhlasí s oprávněním Provozovatele poskytovat nezměněný obsah inzerce nebo jeho část třetí straně k další veřejné prezentaci nebo statickému zpracování.
 5. „Vlastní inzerce“ je taková nabídka, kterou vložil Inzerent přes Správu inzerce na R-portál přímým zadáním údajů nebo prostřednictvím systémů pro export dat.
 6. „Převzatá inzerce“ je taková nabídka, která byla vložena na R-portál robotem prohledávající síť Internet, za účelem zobrazení náhledů nabízených nemovitostí v dané oblasti. Náhled obsahuje odkaz na původní zdroj a nezobrazuje veškerá dostupná data.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Pro přístup do Správy inzerce slouží přihlašovací e-mail a heslo určené při registraci. Po prvním přihlášení je Inzerent povinen pravdivě vyplnit „Kontaktní údaje“ a udržovat je aktuální.
 2. Inzerent není oprávněn sdělit své přihlašovací údaje do Správy inzerce na R-portálu třetím osobám. Třetími osobami se rozumí zejména fyzické osoby a právnické osoby podnikající pod vlastním IČO nebo osoby, které jsou součástí jakékoliv formy sdružování či slučování za účelem vykonávání realitní činnosti. Všechny tyto subjekty jsou povinny si zajistit vlastní účet na R-portálu. V případě porušení tohoto bodu Inzerentem je Provozovatel oprávněn bez dalšího odstoupit od těchto podmínek a Inzerent je plně odpovědný za případné zneužití svého uživatelského účtu na R-portálu.
 3. Fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba podnikající na realitním trhu pod vlastním identifikačním číslem (IČO), která aktivně zprostředkovává prodej či pronájem nemovitostí na základě smluvního vztahu s majitelem nemovitosti je povinna změnit po registraci typ svého účtu z „Soukromá osoba“ na „Realitní kancelář“.
 4. Společnosti na bázi franchisingové spolupráce jsou povinny si založit vlastní účet na R-portálu. Provozovatel si pro doložení této skutečnosti vyhrazuje právo vyžádat si od hlavní franchisingové společnosti doložení dalších franchisových partnerů.
 5. Veškerá data zadává Inzerent do Správy inzerce na vlastní účet a náklady v souladu s pokyny Provozovatele (zejména při dodržení Pravidel inzerce) a s nastavenou technickou konfigurací. Inzerent zejména nesmí ohrozit technickou funkčnost Správy inzerce.
 6. Inzerent se zavazuje, že nebude zveřejňovat údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky nebo poškozuje práva a oprávněné zájmy třetích osob. Dále nebude činit Provozovatele zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, vzniklých na základě zveřejnění Inzerentem zadaných dat na R-portálu a případné nároky, jež Provozovateli vzniknou z titulu takovéhoto jednání třetích osob v příčinné souvislosti s jednáním Inzerenta, odškodní.
 7. Inzerent je oprávněn zveřejňovat, upravovat a jinak editovat pouze vlastní nabídku nemovitostí, tj. nemovitostí, které sám vlastní, nebo je oprávněn jako subjekt působící v oblasti realitního trhu nabízet na základě uzavřených zprostředkovatelských či jiných smluv s příslušnými vlastníky daných nemovitostí. Inzerent není oprávněn pouze zprostředkovávat inzerci na R-portálu k prodeji nemovitostí třetím osobám. Na výzvu Provozovatele je Inzerent povinen prokazatelně doložit oprávnění k inzerci nemovitosti. Provozovatel si vyhrazuje právo výlučně sám posoudit, zda Inzerent dostatečně doložil oprávněnost inzerce. Bez prokazatelného doložení oprávněnosti inzerce nebo při porušení jiného ustanovení tohoto bodu Podmínek, si Provozovatel vyhrazuje právo bez dalšího odstoupit od těchto Podmínek.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat údaje či odmítnout jejich uveřejnění, pokud jsou v rozporu s právním řádem České republiky, jsou v rozporu s dobrými mravy, poškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob, poškozují Provozovatele či jsou v rozporu s těmito Podmínkami nebo Pravidly inzerce.
 9. Provozovatel není odpovědný za chyby v Převzatých inzerátech, jelikož se jedná pouze o náhledy odkazující se na původní zdroj.
 10. Inzerent založením svého účtu na R-portálu (registrací) souhlasí s těmito Podmínkami a stvrzuje, že je Provozovatel oprávněn zasílat Inzerentovi informační materiály týkající se provozu R-portálu či souvisejících služeb.
 11. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému R-portálu. Je k prospěchu Provozovatele veškeré služby a funkce systému poskytovat Inzerentovi i všem návštěvníkům v maximální možné kvalitě.
 12. Zrušení účtu na R-portálu Provozovatel provede neprodleně, nejdéle však do 14 dnů od potvrzení přijetí žádosti „Žádost o zrušení účtu“. Žádost se zasílá na e-mailovou adresu info@realingo.cz.

3. Finanční podmínky

 1. Uveřejnění nabídek na R-portálu je bezplatné.

4. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré vztahy těmito Podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky i bez předchozího upozornění či souhlasu Inzerenta jednostranně měnit. Změna bude platná uveřejněním nových Podmínek v úplném znění na stránkách R-portálu, pokud v nich nebude stanoven datum pozdější. Upozornění na změnu a uveřejnění nových Podmínek bude na R-portálu vystaveno minimálně po dobu 14 kalendářních dnů ode dne vstoupení nových Podmínek v platnost. Nesouhlasí-li Inzerent s ustanovením nových smluvních podmínek, může zrušit svůj účet na R-portálu podáním žádosti „Žádost o zrušení účtu“.
 2. Inzerce podléhá pravidlům inzerce dostupným na internetové adrese www.realingo.cz/pravidla-inzerce/
 3. Veškeré písemnosti zasílané poštou jsou považovány za doručené 5. dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, pokud je druhá strana odmítla převzít, nebo jsou uloženy na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla.
 4. Provozovatel si v případě hrubého či opakovaného porušování těchto Podmínek vyhrazuje právo odstoupit od těchto Podmínek a přestat tak Inzerentovi okamžitě poskytovat objednané služby. Dojde-li porušením těchto Podmínek Inzerentem ke vzniku škody Provozovateli R-portálu, je Inzerent povinen tuto škodu uhradit.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 10.8.2014.